രാവണനായി മോഹന്*ലാല്*, ഇതിഹാസ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നുവോ? വിനയന്* പറയുന്നു

മോഹന്*ലാല്* ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണോ ഇത്?

ഞാന്* പുതിയതായി ചെയ്യാന്* പോകുന്ന ചിത്രം ആകാശഗംഗയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണ്. മോഹന്*ലാലിനെ വച്ച് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കഥയില്* രാവണന്* എന്ന കഥാപാത്രം ഉണ്ട്. അത് ചര്*ച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയില്* എന്റെ കൂടെയുള്ള എഴുത്തുകാരില്* ഒരാള്* വരച്ചു തന്ന ചിത്രമാണ് ഞാന്* ഫെയ്*സ്ബുക്കില്* പങ്കുവച്ചത്. അത് പരിഗണയില്* ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അതല്ലാതെ ആ കഥാപാത്രം ഫിക്*സ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

മോഹന്*ലാലിനെ ഈ മാസം ഇരുപതാം തിയതിയേ ഞാന്* കാണുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹമിപ്പോള്* അമേരിക്കയിലോ മറ്റോ ആണ്. ഞങ്ങള്* തമ്മില്* ചര്*ച്ച ചെയ്തിട്ട് ഈ കഥ ആണ് ഒരു തീരുമാനത്തില്* എത്തുന്നതെങ്കില്* ഫൈനലൈസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്* ആ രീതിയില്* അനൗണ്*സ് ചെയ്യാതിരുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ട് രാവണന്*?

രാവണന്* എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വച്ച് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ മനസ്സില്* പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ്. ലാലിനെ പോലുള്ള ഒരാള്* അതിന് സമ്മതം അറിയിക്കുകയാണെകില്* ചെയ്യാന്* താല്പര്യമുള്ളതാണ്. കാരണം വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളുള്ള, നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളില്* മറ്റേത് കഥാപാത്രങ്ങളെക്കാളും അത് അര്*ജുനന്* ആയിക്കോട്ടെ, ഭീമന്* ആയിക്കോട്ടെ ആരെക്കാളും മുകളില്* നില്*ക്കുന്നതായി കുഞ്ഞുനാള്* മുതല്* എന്റെ മനസില്* ഉള്ളത് രാവണന്* ആണ്.

നമ്മുടെ പുരാണം അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ഹീറോയിക് ആയ, വല്യ മനസിന്റെ ഉടമയായ, ഒരു വില്ലന്* ആയിട്ടാണ്. അതെന്റെ മനസ്സില്* കിടപ്പുണ്ട്. അതൊരു വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. ലാലിനെ പോലൊരു നടനെ വച്ച് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോള്* അത്തരമൊരു സിനിമ ചെയ്യാനാണ് ഞാന്* ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

അതൊരു വലിയ ക്യാന്*വാസില്* പറയുന്ന ചിത്രമാകില്ലേ?

എല്ലാവര്*ക്കുമറിയാം പത്തു പതിനെട്ട് വര്*ഷം മുന്*പ് തന്നെ വലിയ ക്യാന്*വാസില്* ഗ്രാഫിക്*സിന്റെയും മറ്റു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സാദ്ധ്യതകള്* പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അത്ഭുതദ്വീപ് പോലുള്ള സിനിമയെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാന്*. ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നുമല്ലല്ലോ അത്. എനിക്കീ ഗ്രാഫിക്സും അതുപോലെ പത്തു മുന്നൂറ് കുഞ്ഞന്മാരെ വച്ചിട്ട് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാമെങ്കില്* ഇത്തരമൊരു പ്രോജക്ട് ഒന്നും എന്റെ മനസില്* ഒരു വലിയ പ്രശ്*നമായി തോന്നുന്നില്ല.

അപ്പോള്* രാവണന്റെ കഥ യാഥാര്*ഥ്യമാകുമോ?

രാവണന്റെ കഥയായിരിക്കും. രാവണന്* തന്നെയായിരിക്കും അതിലെ ഹീറോ. അല്ലാതെ ശ്രീരാമനോ, സീതയോ ഒന്നുമായിരിക്കില്ല. അവരൊക്കെ രാവണന്റെ ജീവിതത്തില്* വന്നുപോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്* ആയിരിക്കും. ഇത് രാവണന്* എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ, തുടക്കം മുതല്* ഒടുക്കം വരെയുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കും.

പക്ഷെ സംഭവം എന്തെന്ന് വച്ചാല്* ലാലിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്കത് കണ്*ഫോം ചെയ്യാന്* പറ്റുള്ളൂ. കഥയുടെ ചര്*ച്ചകള്* നടക്കാന്* പോകുന്നതേയുള്ളൂ. ഞാന്* ലാലിനെ കാണാന്* പോകുമ്പോള്* ആദ്യം പറയുന്ന സബ്ജക്ടും ഈ രാവണന്റെ കഥ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാല്* ഞങ്ങള്* തമ്മിലുള്ള ചര്*ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഇക്കാര്യത്തില്* ഒരു തീരുമാനമാകൂ.